NEWS

Slider

Training Learning Unit (TLU) de folosit in clasa despre tematica de „Climate change”

T.L.U: EU ȘI SCHIMBAREA CLIMEI GLOBALE (pentru o clasa de elevi cu varsta de 12-14 ani).

Dorim să informăm cu privire la efectele schimbărilor climatice asupra noastră și că suntem responsabili de acestea.

Fiec

The emperor penguin, the crane, the swallow, the hummingbird, the European turtledove and the alpine sparrow, among others, are examples of birds that can help us remember the United Nations 17 SDGs (Sustainable Development Goals).

The publication "17 birds for 17 SDGs" links each objective with a bird

Published in News

Come per la maggior parte dei problemi complessi del terzo millennio, la rappresentazione collettiva dei cambiamenti climatici viene spesso semplificata e legata a slogan, che si trasformano facilmente in posizioni ideologiche, anziché ancorarsi a dati il più possibile oggettivi e al ragionamento logico-scientifico. Compito de

Během 45 minutové lekce žáci vysvětlí vliv činnosti lidské společnosti na zvyšující se množství skleníkových plynů v atmosféře a uvedou konkrétní příklady. Lokalizují místa a regiony, kde dochází díky lidské činnosti nejvíce k uvolňování skleníkových plynů do ovzduší a vysvětlí proč. Uvedou hlavní závěr

Během 90 minutové lekce žáci pochopí pojem "uhlíková stopa". Umějí vypočítat a znají uhlíkovou stopu domácnosti, ve které žijí. Chápou vliv svých každodenních činností na životní prostředí.

Během 90 minutové lekce žáci pochopí rozdílné perspektivy různých zájmových skupin, vztahujících se ke změně klimatu a ochraně klimatu a uvědomí si, že změna klimatu má kromě hospodářské, kulturní, společenské, politické a ekologické dimenze i svou morální stránku. Ve skupinách vypracují argumenty pro a pr

Během 45 minutové lekce žáci vyjmenují některé globální ekologické problémy, znají hlavní příčiny klimatických změn a chápou procesy, které k nim vedou. Vysvětlí, jaké důsledky klimatické změny mají a dále mohou mít, ví také, co změny zrychluje a naopak zpomaluje. 

 

De termen 'klimaatverandering' en 'opwarming van de aarde' werden voor het eerst in 1976 gebruikt door de wetenschapper Stephen Schneider. Zijn bevindingen werden in 1988 door de Verenigde Naties erkend en overgenomen. Mede door de inzet van milieuorganisaties werd de door de mens veroorzaakte klimaatverandering een hot topic, al zijn er nog ste

Do you know the impact of leaving the mobile charger plugged, and how much does a microwave contaminate? Our carbon footprint is what indicates the amount of CO2 and other greenhouse gases that we emit individually. It is a simple way to measure the impact that a person genera

Published in News
Page 1 of 2