TRAINING

Get up and Goals!

Během 90 minutové lekce se žáci seznámí s důvody, které vedou obyvatele Sýrie k odchodu do Evropy, pojmenují důsledky, které tato migrace přináší, a uvědomují si tak komplexnost problému.Navrhují možná řešení situace, vyhodnocují jejich funkčnost a hledají řešení, na kterých by se mohli sami podílet.

Během 45minutové lekce žáci vlastními slovy vysvětlí pojem migrace a vyjmenují důvody vedoucí k migraci a spojí je s konkrétními příklady. Popíší proces migrace v jednotlivých obdobích dějin, vysvětlí okolnosti a podmínky, za kterých migrace probíhala.

 

 

Během 90minutové lekce žáci rozvíjí schopnost interpretovat poselství filmu a uvažovat nad ním ve vztahu ke svým vlastním zkušenostem a analýze okolního světa. Dále rozvíjí schopnost psát různé druhy textů, debatovat a analyzovat otázku lidských práv i to, proč lidé prchají. Žáci budou schopni rozvíjet své jazykov

Během 45minutové lekce žáci na základě osobního příběhu popíšou možné důvody migrace a zamyslí se nad otázkou národnosti, identity a posoudí svůj pohled na toto téma. Prostřednictvím dramatizace se vžijí do situace migrujících – popíší možná negativa i pozitiva migrace pro jednotlivce i společnost. Lekce vede

Během 90 minutové lekce žáci lépe porozumí mechanismu, na jehož základě vznikají stereotypní předsudky o „těch druhých“. Procvičí si kooperaci mezi sebou navzájem.

Během 90minutové lekce ši  žáci uvědomí, jak strach šířený ve veřejném prostoru skrze média, sociální sítě, Youtube a další kanály ohrožuje naši společnost. A formulují tipy, jak lze rizikům šíření strachu předcházet.

Během 45minutové lekce žáci vysvětlí, jaké doklady jsou nutné pro cestování a pobyt v zahraničí. Žáci popíší historický vývoj administrativy při překračování hranic států. Umí vyjmenovat příčiny migrace v minulosti i současnosti, umí vysvětlit push a pull faktory a uvedou jejich příklady. Žáci dokážou

Během 75minutové lekce žáci přemýšlejí nad potřebami jiných lidí i svými a navrhnou možné způsoby, jak usnadnit integraci nově příchozím. Společně hledají cesty a formulují konkrétní doporučení, jak tyto potřeby naplnit tak, aby byly spokojeny obě strany.